Chỉ tiêu cao su khe co giãn

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA CAO SU KHE CO GIÃN

TT Tên chỉ tiêu ĐVT Tiêu chuẩn

Việt Nam

Tiêu chuẩn

ASSHO

Chỉ tiêu

đạt được

          CHỈ TIÊU CỦA CAO SU

          Characteristics of Rubber

1 Độ bền kéo đứt

Tensile strength

N/cm2 Min 1.000 Min 1.550 1.720
2 Độ dãn dài khi kéo đứt

Elongation a break

% Min 350 Min 400 450
3 Độ cứng

Hardness

Share A 60 ± 5 60 ± 5 60
4 Hệ số lão hóa ở 700C sau 96 giờ

Ageing cofficent at 700C after 96 hrs

% Min 0.8 Min 0.8 0.85
5 Cường độ bám dính cao su và bản thép

Adhesion strength between rubber and steel plate

N/cm Min 100 Min 70 120
6 Độ kháng ozone

Ozone reostance

  Không nứt Không nứt Không nứt
          CHỈ TIÊU CỦA CỐT BẢN THÉP

          Characteristics of Steel Plate

1 Cường độ chịu kéo

Tensile strength

N/mm2 Min 380 Min 400 450
2 Giới hạn chảy

Melting limit

N/mm2 Min 235 Min 250 260
3 Độ dãn dài

Elongation at break

% Min 26 Min 20 32